The Original Jeep Owners Club

The toughest 4 letter word on wheels  (Jeep)

PrivacybeleidPRIVACYBELEID VAN Original Jeep Owners Club
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Original Jeep Owners Club (hierna: “ojoc” ) verwerkt van haar [leden, donateurs, leden,deelnemers of andere geïnteresseerden].
Indien je lid wordt van OJOC [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan OJOC verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
The Original Jeep Owners Club.
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via Secretaris@jeepownersclub.nl
2. Welke gegevens verwerkt ojoc en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2 ojoc verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
(onderstaand is eventueel aan te passen door organisatie)
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van OJOC;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld,cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met OJOC en je te informeren over de ontwikkelingen van OJOC
E-mail berichtgeving (opt-out):
OJOC gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van OJOC Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of per e-mail.
3. Bewaartermijnen
OJOC verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft OJOC passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt OJOC gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker (boekhouder). Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de Secretaris van OJOC kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. ojoc zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de Secretaris .
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop OJOC je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze Secretaris Secretaris@jeepownersclub.nl